Categorieën
Agenda-geweest

4 maart 19.30u – Amfeminine – Feministisch Theaterfestival

Sex & Violence edition (LNP)

(English below)
Deze Amfeminine pakken wij seks terug en ontwapenen we het geweld. Met theater, performance, presentaties, debat en dj´s.

Amfeminine is het jaarlijkse feministische theaterfestival van De Generator. Een unieke kans om te ervaren hoe theater en feminisme elkaar ontmoeten. Elk jaar staat Amfeminine in het teken van een relevant thema. Thema’s die voor ons mensen, die als vrouw gesocialiseerd zijn of door de samenleving als vrouw worden gezien, belangrijk zijn. Dit jaar hebben we het over Sex & Violence, omdat het moet. In een stad waar één op de tien studentes met verkrachting te maken heeft. In een land waarin iedere 8 dagen een vrouw wordt vermoord, maar het gebruik van het woord femicide als omstreden wordt gezien. In een samenleving waar eeuwenlang seks als wapen wordt gebruikt tot onderdrukking van vrouwen, nemen wij bij de Generator in het kader van Internationale Vrouwendag wederom het heft in eigen handen.

Programma

Ik ben oké – Yaël Korse
Yaël speelt deze solo waarin hen ons op diens eigen manier uitnodigt uit om te leren praten met slachtoffers van seksueel geweld. Bij het maken van de voorstelling stelde Yaël zichzelf de vraag hoe je een persoonlijke trauma en taboe omzet in een voorstelling. “Ik kwam erachter dat mensen vaak niet weten hoe ze moeten omgaan met dit soort heftige situaties, hoe ze moeten reageren als ik zeg dat ik verkracht ben”, zegt Yaël. “Dat zorgde vaak voor verwarrende, ongemakkelijke situaties. Terwijl ik juist behoefte had aan schaamte doorbreken en vertellen hierover.” ´Ik ben oké´ is de enige performance tijdens Amfeminine waarbij Nederlands de voertaal is.

Yaël Korse

Pijn – Klara Beetz
In gesprek met artistiek directeur Ioana Tudor, maakt Klara je deelgenoot van haar podcast Pijn. Een empowerende ervaring over hoe je als een vrouw gesocialiseerd persoon machteloos wordt geconfronteerd met pijn en seksueel grensoverschrijdend gedrag én hoe de macht weer terug te pakken.

Sex & Violence – Ioana Tudor
Vorig jaar maakte Ioana voor Amfeminine de performance Decree 107 over abortus, waarin ze zich liet inpireren door haar liefde voor post-hardcorepunk. Tijdens deze editie stapt Ioana weer het podium op waarbij ze gender en punk in duikt. Geïnspireerd door het absurde – door mannen gezongen – nummer Sex & Violence van de werelberoemde punkband The Exploited, maakt ze gehakt van het mannelijke narratief op seks.

Presentatie over seksueel geweld – FEL Leiden
Feminist Evolution Leiden (FEL) houdt een presentatie over de geschiedenis van seksueel geweld tegen vrouwen. FEL is een inclusieve, intersectionele en leuke feministische gemeenschap. Het is een ruimte voor feminisme om te groeien en zich te ontwikkelen. FEL biedt tweetalige lezingen, een nieuwsbrief, boekbesprekingen en andere geweldige samenwerkingen. FEL is opgericht vanwege een grote behoefte aan feministische activiteit in Leiden. Ze willen de missie voortzetten om een feministische stem en perspectief naar Leiden en daarbuiten te brengen.

Gesprek over veiligheid in Leiden – o.a. studentenvereniging DAC
Voor veel jonge vrouwen en studentes voelt Leiden als een onveilige stad als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag. Waar kun je terecht als je iets hebt gezien of zelf meegemaakt? En wat is onze verantwoordelijkheid als Leidenaren om onze stad veiliger te maken voor vrouwen? Een panelgesprek met o.a. Berbe Olijerhoek van studentenvereniging DAC.

DJ Flexusz

Feministische & Queer DJ´s vanaf 22.00 tot laat met o.a. DJ Flexusz, van het Leidse DJ collectief FLUX/X.


This Amfeminine we take back sex and we disarm the violence. With theatre, performances, presentations, debate and dj´s.

Amfeminine is De Generator’s annual feminist theater festival. A unique opportunity to experience how theater and feminism meet.
Each year, Amfeminine is dedicated to a relevant theme, for us people who have been socialized as women or who are seen as women by society. This year we’re talking about Sex & Violence, because we have to. In a city where one in ten female students has been raped. In a country where a woman is murdered every eight days, but the use of the word femicide is considered controversial. In a society where sex has been used as a weapon for centuries to oppress women, we at the Generator are once again taking matters into our own hands in the context of International Women’s Day.

Program

Ik ben oké – Yaël Korse
Yaël plays this solo in which they invites us in their own way to learn how to talk to victims of sexual violence. When making the performance, Yaël asked herself how to convert a personal trauma and taboo into a performance. “I found out that people often don’t know how to deal with these kinds of intense situations, how to react when I say I was raped,” says Yaël. “That often led to confusing, uncomfortable situations. While I just needed to break through shame and tell about it.” ´Ik ben oké´is the only performance during Amfeminine where Dutch is the main language.

Pain – Klara Beetz
In diaologue with artistic director Ioana Tudor, Klara shares her podcast Pain. An empowering experience about how, as a socialized woman, you are powerlessly confronted with pain and sexually transgressive behavior ánd how to take back power.

Sex & Violence – Ioana Tudor
Last year Ioana made the performance Decree 107 about abortion for Amfeminine, in which she was inspired by her love for post-hardcore punk. During this edition, Ioana steps back on stage dives into gender and punk. Inspired by the absurd – performed by men – song Sex & Violence by the world famous punk band The Exploited, she takes care of the male narrative on sex.

Presentation about sexual violence – FEL Leiden
Feminist Evolution Leiden (FEL) will be holding a presentation on the history of sexual violence against women. FEL is an inclusive, intersectional, and fun feminist community. It is a space for feminism to grow and develop. FEL offers dual language lectures, a newsletter, booktalks and other awesome collaborations. FEL was founded because of a dire need for feminist activity in Leiden. They want to continue the mission of bringing a feminist voice and perspective to Leiden and beyond.

Panel talk about safety in Leiden – a.o. student association DAC
For many young women and female students, Leiden feels like an unsafe city when it comes to sexually transgressive behaviour. Where can you go if you have seen or experienced something yourself? And what is our responsibility as citizens of Leiden to make our city safer for women? A panel discussion with, among others, Berbe Olijerhoek of student association DAC.

Feminist & Queer DJ´s – from 10 pm till late with a.o. DJ Flexusz, of the Leidse DJ collective FLUX/X.